ANA SAYFAYA DÖN   

Ek-1

ARIZA/HASTALIK LİSTESİ

 

A. BAŞ ARIZALARI (Nöroloji, nöroşirurji, psikiyatri)

 

1-       HEMİPLEJİ veya AĞIR HEMİPAREZİLER:

Vasküler, enfeksiyöz, travmatik, tümöral veya benzeri nedenlerle intrakraniyal bir olay sonucu meydana gelen

2-       AFAZİLER:

Değişik etiyolojik kökenli sekel halini almış sensoriyel veya mikst tip

3-       PARAPLEJİ, DİPLEJİ, TETRAPLEJİ ve AĞIR PAREZİLER:

Vasküler, enfeksiyöz, travmatik, toksik, tümöral veya benzeri nedenlerle oluşan omurilik hasarı sonucu meydana gelen pleji ve pareziler veya bunlara bağlı oluşan anal inkontinans veya daimi sonda kullanmayı gerektiren idrar inkontinansı

4-       PARKİNSON:

Uygun tedaviye rağmen günlük yaşam aktivitelerini ileri düzeyde bozarak başkasının yardımına gerek gösteren

5-       SEREBELLAR HASTALIKLAR:

Başkasının yardımını gerektirecek derecede denge bozukluğu yapmış, değişik etiyolojik kökenli

6-       SEREBRAL PALSY:

     Herediter veya edinsel nedenlerle oluşmuş, ağır düzeyde

7-       OMURİLİK HASTALIKLARI:

     Serebroherediter, heredodejeneratif  nedenli ağır sirengomyeli, ALS ve benzeri

8-   MYOPATİLER:

            Herediter,heredodejeneratif  kökenli, ağır seyirli kas hastalıkları (Miyastenia gravis ve benzeri)

9-   MİYELİN KILIFI HASTALIKLARI:

     Orta veya ağır derecede sekel halini almış, sık tekrarlayan yaygın miyelin kılıfı  hastalıkları (multiple skleroz)

10- EPİLEPSİ:

             Uygun tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan, ayda en az 3 jeneralize nöbetle seyreden grandmal veya haftada en az 3 nöbetle seyreden psikomotor epilepsi

11- NÖROPATİLER:

Ağır sekel oluşturmuş, EMG ve gerekli diğer tetkiklerle desteklenen polinöropati veya poliradikülopatiler

12- PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR:

             Hafif işlerde bile çalışmaya olanak vermeyen, tedavi ile düzelmeyen, kronik nitelik kazanmış, ağır seyirli, organik veya organik olmayan psikotik bozukluklar (demans, şizofreni, bipolar affektif bozukluk, frontal lob sendromu, paranoid vb.)

13- OLİGOFRENİLER: 

     IQ derecesi 50(hariç)’den düşük olup çalışmaya olanak vermeyen olgular ve           Down Sendromu

14-  BEYİN TÜMÖRLERİ:

   Ağır nörolojik sekel oluşturmuş, ameliyattan yarar görmeyen, operasyona rağmen nükslerle seyreden veya ameliyat edilemeyen(inoperabl) 

  

B. GÖZ HASTALIKLARI VE GÖRME ARIZALARI 

1- GÖRME AZLIĞI:

Bariz bir patolojinin varlığı ve ileri tetkiklerin desteklediği en iyi düzeltmeyle bile artmayan her bir gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan ( bilateral 0,1 [20/200] ve bu seviyenin altında görme keskinliği olması)

Bu madde kapsamında yer alan katarakt hastaları cerrahi tedavi sonrası değerlendirilir.

2- PTERİJİUM ve SEMBLAFARON:

Görüşü ileri derecede bozan, korneada ileri derecede bulanıklığa neden olan, tekrarlayan iki taraflı pitergium veya semblafaron 

3- KERATİTLER ve GREFON HASTALIĞI:

            Görüşü ileri derecede bozan, tedavi edilemeyen sekel bırakmış keratitler veya grefon hastalığı

4- KERATOKONUS:

           Görüşü ileri derecede bozan, kontakt lensten yararlanmayan, korneal skarı olan iki   taraflı keratokonus

5- ÜVEİTLER:

Görüşü ileri derecede bozan tekrarlayan üveitler

6- RETİNA KANAMALARI:

            Görüşü ileri derecede bozan, sık sık tekrarlayan tedavisi güç retina kanamaları

7- ORBİTA PATOLOJİLERİ:

Her iki göz yuvarlağını hareketsiz kılan ve görme keskinliğini bozan orbita travmaları, iltihapları veya tümörleri

8- RETİNOPATİLER:

         Tedavi edilemeyen, görüşü orta-ileri derecede bozan retinopatiler, retina dejeneresansları, makülopatiler

9- GÖRME ALANI PATOLOJİLERİ:                   ;                     ;                     ;      

           Her iki gözde periferik görme alanının 10 dereceye kadar daralarak, tübüler görme seviyesine düşmesi

10- PTOZİS:

           Cerrahi tedaviden yarar görmeyen sekel halindeki bilateral göz kapağı düşüklüğü

11- DİPLOPİ:

           Çift görmeye neden olan sekel halinde her iki göz kaslarının paralizisi  nbsp;

 

C. KULAK – BURUN –BOĞAZ HASTALIK VE  ARIZALARI

 

1- KOMPLİKASYONLU SAĞIRLIK:

           Yardımsız ayakta durmayı engelleyecek düzeyde denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyatla ve işitme cihazlarıyla düzeltilmeyen kalıcı iki taraflı tam işitme kaybı

2- KULAK TÜMÖRLERİ:

          Tedavi edilemeyen kulak kepçesinin, dış kulak yolunun, orta kulağın, iç kulağın ameliyat edilemeyen kötü huylu tümörleri  

3- DİL:

          Kanser veya travma nedeniyle dilin en az 2/3 ünün alınması 

4- KANSERLER:

          Tedavi edilemeyen, burun, paranasal sinüsler, çene, ağız , farenks, parotis ve boyun  bölgesi kanserleri

5- LARENKS:

          Sürekli kanül kullanmayı gerektiren farklı etiyolojili larenks  yokluğu

6- SES ORGANLARI:

           Ağır dispne ve afoni ile birlikte olan iki taraflı hastalık, travma ve tümörleri

D. SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 

1- AKCİĞER ve SAĞ KALP:

Etyolojisi ne olursa olsun, klinik radyolojik ve laboratuar bulgularıyla doğrulanan ve solunum, dolaşım fonksiyonlarını ileri derecede etkileyen sağ kalp yetmezliği pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp büyümesi, kronik kor pulmonale, ileri derecede restriktif, obstrüktif veya kombine akciğer fonksiyon bozuklukları ve hipoksemi ile seyreden, akciğer dokusunun, bronşların, akciğer zarlarının göğüs kafesinin hastalık ve arızaları veya çalışmaya engel tümörleri    

2- KALP KASI, KAPAĞI ve ZARI:

     Klinik, laboratuar, radyolojik, EKG, ekokardiyografik, angiografik bulgularla doğrulanan, hafif eforda veya dinlenme
halinde fonksiyon kısıtlaması yapan iskemik kalp hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kalp kapağı hastalıkları veya kalp zarı hastalık ve bozuklukları

 3- OPERE KALP HASTALIKLARI:

         Klinik, laboratuar, radyolojik, EKG, ekokardiyografik, anjiografik bulgularla doğrulanan hafif eforda veya dinlenme
halinde fonksiyon kısıtlamasıyla birlikte olan, kalp kapağı onarımı, kalp kapağı protezi, kalıcı kalp pili, intra kardiak defibrilatör, girişimsel veya cerrahi koroner revaskülarizasyonu, perikardiektomi

 

E. KARIN HASTALIK VE ARIZALARI

 

1-     KARACİĞER:

       Karaciğerin fonksiyonlarını ileri derecede bozan veya tedavi edilemeyen hastalıkları, kanserleri, tam teşekkül etmiş siroz ve karaciğer transplantasyonu

2- SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI:

a) Anal inkontinanslar veya anal sifinkter yokluğu, kalıcı ileostomi veya kolostomiler

b) Kolonun büyük bülümünü tutan, tedaviden yarar görmeyen ve sekel bırakan crohn hastalığı, kolitis ülseroza veya
malabsorbsiyon sendromları

c) Sifinkterektomi ile birlikte subtotal kolektomiler,

d) Total kolektomi

      e) Tedaviden yarar görmeyen sindirim sistemi kanserleri

3- PANKREAS:

       Tedaviden yarar görmeyen komplikasyonlu kronik pankreatitler veya total pankreatektomiler

4- BÖBREK:

 Diyaliz gerektirir böbrek hastalıkları veya böbrek fonksiyonlarının transplantasyona rağmen tekrar bozulması

5- ÜRİNER ve GENİTAL ORGANLAR:

 a) Sürekli sistostomi veya sürekli sonda kullanmayı gerektiren ileri derecede üretra darlıkları

  b) Tedaviden yarar görmeyen üriner veya genital sistem kanserleri

 c)Üreterosigmoidostomi,üreterokuteneustomi,postoperatif kalıcı fistüller,total inkontinans

       d) Penis ve testislerin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması

 

F. HAREKET SİSTEMİ( Kemik, Kas Eklem )HASTALIK VE ARIZALARI

 

1)       OMUZ:

a) Kürek kemiğinin sabit hale gelmesine neden olan iki taraflı omuz eklem ankilozu

      b) Omuz yokluğuna neden olan kemik kaybı veya kolun torasik amputasyonu 

2)       OMUZ-DİRSEK:

       Kolun dirsekle omuz arasından amputasyonu veya dirseğin dezartikülasyonu

3)       ÖNKOL-DİRSEK-BİLEK-EL

     a)İki taraflı ön kol amputasyonu veya iki taraflı bilek dezartikülasyonu

     b)İki taraflı el bileği ve elin tüm fonksiyonlarının kaybı

     c)İki taraflı elin başparmakları dahil olmak üzere sekiz parmağının metakarpofalengeal düzeyden amputasyonu

 

4)       OMURGA:

     Omurganın hareketlerini ileri derecede kısıtlayan  travma sekelleri

5)       KALÇA ,UYLUK ve DİZ:

a) Kalça ekleminin iki taraflı tam ankilozu

      b) Kalça ekleminin dezartikülasyonu veya uyluk kemiğinin 1/3 proksimal(üst) seviyeden amputasyonu

      c) İki bacağın alttan en az 1/3 ünün kaybı

      d) Diz ekleminin iki taraflı olarak 30 dereceden yukarı fleksiyon halinde ankilozu

     

G. İÇ SALGI HASTALIKLARI (ENDOKRİN)

 

1)       HİPOTALAMUS:

          Cerrahi veya tıbbi tedavinin sonuç vermediği hipotalamik hastalıklar (diabetes insipitus, anosmi, görme bozuklukları, mental retardasyonla birlikte olan hipotalamusun gelişimsel bozuklukları)

2)       HİPOFİZ:

          Genel hipofiz yetersizliğine, büyüme hormonu(GH) fazlalığına (akromegali, gigantizm) ve yetersizliğine bağlı (hipopituitarizm) gelişen komplikasyonlar

3)       TİROİD VE PARATİROİD:

          Cerrahi ve tıbbi tedaviden yararlanmayan tiroid ve paratiroid hastalıkları, tiroid ve paratiroidin yaygın karsinomları

4)       ADRENAL:

          Tedavi edilemeyen böbrek üstü bezi (surrenal) adenomu, karsinomu veya hiperplazilerine bağlı hiperaldosteronizm, feokromasitoma ve cushing sendromu

5)       DİABETES MELLİTUS:

          En az bir organın işlevini ileri derecede sınırlayacak şekilde komplikasyon oluşturmuş diabetes mellitus

H. METABOLİZMA HASTALIKLARI

 1)       METABOLİK HASTALIKLAR:

a) Uygun tedaviye rağmen sık kemik kırılmaları ile seyreden ve sekel oluşturmuş metabolik kemik hastalıkları
(osteogenezis inperfekta, osteomalasi ve benzerleri)

      b)  Porfiria (konjenital eritropoetik porfiria)

 

K. HEMATOLOJİK VE ONKOLOJİK HASTALIKLAR*****

 

1)       Aplastik, hypoplastik, miyelofitizik, orak hücreli anemi, thalassamia major, paroksismal nokturnal hemoglobinüri,
hemolitik anemiler ve diğer hemoglobinopatiler

2)       Lösemiler

3)       Kemik iliği ile ilgili bozukluklar (dismyelopoietik anemiler )

a)Miyeloproliferatif hastalıklar (polistemia vera, myelofibrozis, primer trombositoz)

b)Miyelodisplastik sendrom

4)       Trombosit hastalıkları

5)       Pıhtılaşma faktör aktivitesi % 3 den az olan koagulopatiler (hemofililer)

6)       Monoklonal gamopatiler (Multiple miyelom, hafif veya ağır zincir hastalıkları, waldenström makroglobinemisi,
primer amiloidoz)

7)       Hodgkin dışı lenfomalar

8)       Hodgkin Hastalığı

9)       Sarkomlar

***** K listesinde yer alan hematolojik ve onkolojik hastaliklar, klinik ve laboratuar bulguları ile tedaviye yanıtlarına göre
değerlendirilir.

 

L. ROMATOLOJİ

 

1- Omurga veya diğer eklemlerde çok ağır derecede hareket kısıtlılığı yapan ve tedaviden yarar görmeyen romatizmal
hastalıklar

2-  AĞIR VASKÜLİTLER:

a)Behçet hastalığı (vena cava superior ve/veya vena cava inferior sendromu gibi vasküler komplikasyonlar, pulmoner
tutulum, SSS tutulumu,  görme kaybı yapan göz tutulumu ile)

b)Sistemik tutulumlu PAN

c)Sistemik tutulum (akciğer ve/veya böbrek tutulumu)  ile wegener hastalığı

3- KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI:

a) Sistemik lupus eritematozis ( akciğer ve/veya böbrek tutulumlu)

b) Sistemik sklerosis (iç organ tutulumlu ve/veya ankiloz yapmış eklem tutulumlu)

c) Overlap sendromları (iç organ tutulumlu)

M. DAMAR HASTALIKLARI

 

1-       Sistemik kökenli ve tedavisi mümkün olmayan, çalışmayı ileri derecede etkileyen, kısa mesafe klodikasyosu olan,
iskemik yara ve trofik bozukluğa yol açan arteriyel tıkanıklık (ABI 0.5’den az); büyük arter anevrizmaları veya büyük
damar arteriovenöz fistülleri; ülsere neden olmuş venöz staz (DS‘de oklüzyon olması veya 3-4üncü derece reflü ile
beraber) tablosu; ağır lenfödem ve elefantiyazisler

 

N. DERİ HASTALIKLARI VE ARIZALARI

 

1-       Vücudun % 50 sinden fazlasını kaplayan ve artropatik şekil gösteren ağır sedef hastalığı (psoriazis)

2-       İnfiltratif ve tümoral mukoid fungoides

3-       Ağır, tedaviye dirençli pemfigus

4-       Mutulasyon evresinde cüzzam (Lepra)

5-       Ağır, hareketi kısıtlayan ichtiosis

6 -     (Değişik madde: 22/01/2011 - 27823 S.R.G Yön/7.mad) Çok şiddetli herediter palmoplantar keratodermiler; unna thost, mal de meleda benzeri hastalıklar ile yürümeyi engelleyici madura ayağı

7-       Metastaz yapmış malign melanom ve küratif tedavisi mümkün olmayan diğer deri kanserleri

8-       Sistemik tutulumu olan atrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma

O. DİĞER

 

1-       Ağır, ileri evrede AIDS

2-       Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı hastalık ve arızalar

3- Birden fazla hastalık ve arızanın bir arada olduğu, tedaviye rağmen çalışma olanağının    bulunmadığı durumlar

 

 

                                                 MESLEK  HASTALIKLARI  LİSTESİ                                     Ek-2

 

 

 

 

 

 

 

( A )  GRUBU

 

KİMYASAL  MADDELERLE  OLAN  MESLEK  HASTALIKLARI

 

 

 

A - I, a  Arsenik ve bileşikleri ( arsenikli hidrojen dışında )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükümlülük 

 

Hastalık Tehlikesi

 

Hastalıklar ve Belirtileri

 

Süresi

 

Olan Başlıca İşler

 

 

 

      

 

 

 

   Akut :                              

 

1 ay  

 

 - Arsenikli minerallerin elde

 

 - Akut gastro-intestinal boz-

 

 

 

   edilmesi, işlenmesi,

 

   ukluklar ( kusma, koleri-          

 

 

 

 - Sülfirik asit yapımında için-

 

   form diare, mide - barsak 

 

 

 

   de arsenik bulunan piritin

 

   krampları, eksikoz ),

 

 

 

   kavrulması, piritin taşınması,

 - Serebrospinal bozukluklar 

 

 

 

   ve depolanması,kavurmanın

 

   ( baş ağrısı, bilinç bozukluk-

 

 

 

   yapıldığı kurşunlu hüc-

 

   ları, delir, kas krampları ),

 

 

 

   hücrelerdeki artıklar,   

 

   Kronik :

 

1 yıl

 

 - Arsenik ve bileşiklerinin   

 

 - Lokal deri lezyonları (eri-

 

 

 

   elde edilmesi, işlenmesi,

 

   tem, follikülit, ülserasyon 

 

 

 

 - Piroteknik,                 

 

   gibi ),

 

 

 

 - İlaç sanayiinde arsenikli mad-

 - Konjonktivit, blefarit,

 

 

 

   maddelerin kullanılması,

 

 - Burun lezyonları ( septum

 

 

 

 - Arsenikli pedisid ve 

 

   ülserasyonu, delinme ),

 

 

 

   kereste empermeablize edici mad-

 - Generalize deri lezyonları

 

 

 

   delerin yapımı ve kullanıl-

 

   (hıperkeratos, saç dökülmesi,

 

 

 

   ması,

 

   tırnak kırılması ve tırnak-

 

 

 

 - Bazı yapay taşların fabrikas-

 

   larda Mee çizgileri, hi-

 

 

 

   kasyonu ( malachit ),         

 

   perhidroz, melanoz gibi )

 

 

 

 - Arsenik triklörür ile metal 

 

 - Polinevritler

 

 

 

   yüzeylerinin brüne edilmesi,

 

 - Toksik karaciğer ve böbrek

 

 

 

 - Arsenikli boya maddeleri

 

   parankim zararları ( ikter,

 

 

 

   tentür, pigment, cila, emaye

 

   albüminüri ),

 

 

 

   vernik yapımı, bunların özel-

 

 - Deri, solunum yolları ve

 

 

 

   likle yer ve duvar döşeme-  

 

   karaciğer kanserleri,

 

 

 

   ciliği ile dokumaların bo-

 

 - Periferik dolaşım bozukluğu,

 

 

 

   yanmasında kullanılması,

 

   akrosiyanoz, gangren.

 

 

 

 - Lastik sanayii ( vulkanizas-

 

 

 

 

 

   yon),                       

 

 

 

 

 

 - Cam ve seramik sanayiinde

 

 

 

 

 

   arsenikli ham maddelerin    

 

 

 

 

 

   kullanılması,

 

 

 

 

 

 - Tabaklıkta tüy ve kılların  

 

 

 

 

 

   temizlenmesi, post ve kürk-

 

 

 

 

 

   lerin boyanması, dirençleri-

 

 

 

 

 

   nin arttırılması, şarapçılık,  

 

 

 

 

 

   hayvan derisi doldurma  iş-

 

 

 

 

 

   leri

 

 

 

 

 

 

 

   ( Tanı için, gerektiğinde, idrar, dışkı, tırnak ve saçlarda arsenik miktarı tayin edilir. 

 

 B.A.L. verilerek yapılan provakasyon ile arsenüri sağlanır. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - I, b  Arsenikli  Hidrojen  veya  Arsin  ( AsH3 )

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün 

 

 - Arsenik bileşikleri ile kir- 

 

 - Baş ağrısı, karın ağrısı, nev-

 

 

 

   lenmiş asitlere ( klorhidrik  

 

   ralji, parestezi,

 

 

 

   asit, sülfürük asit gibi ) me-

 

 - Hemoliz, hemolitik ikter, he-

 

 

 

   tallerin aşındırılması,    

 

   hemoglobinüri, anüri, akut

 

 

 

 - Kuvvetli asitler kullanarak  

 

   böbrek yetmezliği,

 

 

 

   arsenikli cevherlerin işlen-

 

   Kronik :

 

1 yıl

 

   mesi,

 

 - Baş ağrısı, kas ağrısı uyku-

 

 

 

 - Cüruf ve cevherlerin yaş iş-

 

   suzluk,

 

 

 

   lenmesi

 

 - Anemi  ( basofil granunasyon-lu

 

 

 

 - Ferrosilis veya mangan sili-

 

   lu cabot halkaları ) ,

 

 

 

   sidlerin yapımı, taşınması  

 

 - Böbrek fonksiyon bozukluğu.

 

 

 

   ve kullanılmasında bu mad-

 

 

 

 

 

   de lere nemin etkisi,

 

 

 

 

 

 - Kimya sanayiinde kadmiumun  

 

 

 

 

   geri kazanılması,           

 

 

 

 

 

 - Kurşunlu maden cevherlerin

 

 

 

 

 

   den gümüş elde edilmesi,    

 

 

 

 

 

 - Arsenikli cevherlerden asit 

 

 

 

 

 

   sülfürik elde edilmesi,     

 

 

 

 

 

 - Arsenikli kirlenmiş asit    

 

 

 

 

 

   sülfürikden klorhidrik asit 

 

 

 

 

 

   elde edilmesi, 

 

   ( Gerektiğinde idrarda, dışkıda,

 

 

 

 - Kuvvetli asitlerin saklandığı

 

   kusmukta arsenik tayini 

 

 

 

   kapların ve tankların temiz-

 

   yapılır

 

 

 

   lenmesi

 

 

 

 

 

 - Asetilen yapımı

 

 

 

 

 

 - Kuvvetli asitlerle kazanlar-

 

 

 

 

 

   daki veya borulardaki kazan 

 

 

 

 

 

   taşlarının temizlenmesi.    

 

 

 

 

 

 

 

A - 2  Berilyum  ( Glüsinyum ) ve Bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün 

 

 - Cevherlerin işlenmesi ve

 

 - Metal humması

 

 

 

   berilyum elde edilmesi

 

 - Toksik berilyum pnömonisi

 

 

 

 - Berilyum bileşik ve alaşım- 

 

   ( dispne,siyanoz,solunum

 

 

 

   larının elde edilmesi,

 

   yetmezliği, röntgende önce

 

 

 

 - Alüminyum lehim tozu ( beril-

   milier tbc. benzeri görünüm,

 

 

 

   yum fluorür ) elde edilmesi, 

 

   sonra yaygın infiltrasyon ),

 

 

 

 - Kristal,seramik,porselen ve 

 

   Kronik ( berilyoz ) :

 

5 yıl

 

   ateşe dayanıklı maddelerin  

 

 - Öksürük, dispne (toksikpnö-

 

 

 

   yapımı

 

   moniyi izler) kronik korpul-

 

 

 

 - Fluoresans ekranlar ve  di-

 

   monale, spontan pneumotorks,

 

 

 

   ğer fluoresans materyal, telsiz 

 - Deri lezyonları ( dermatit,

 

 

 

   tüpü, radyo lambaları, am-

 

   eritem, allerjik dermatoz,

 

 

 

   puller için flaman, lüks  

 

   granulomlar, keloid )

 

 

 

   gömleği yapımı

 

 - Berilyum raşitizmi,

 

 

 

 - Atom reaktör sanayiinde     

 

 - Karaciğer fonksiyon bozukluğu

 

 

 

   yanma çubuk ve maddelerinin 

 

 

 

 

   elde edilmesi,

 

 

 

 

 

 - Füze ve uzay araçlarının yö-

 

 

 

 

 

   netim sistemleri ve ölçü ge

 

 

 

 

 

   reçlerinin yapımı.

 

 

 

 

 

 

 

   ( Gerektiğinde idrarda berilyum tayini, B - 2 dipnotunda olduğu gibi, kutan  testler,

 

 solunum fonksiyon testleri yapılır, alveolar gaz difüzyonunda bozulma olup olmadığı

 

 saptanır. )                                                        

 

 

 

 

 

 

 

A - 3, a  Karbonmonoksit

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün 

 

 - Yanlış yapılmış ve defektli 

 

 - Bilinç kaybı, kas krampları,

 

 

 

   ısıtma sistemleri

 

   kalpte ritm bozukluğu, solu-

 

 

 

 - Havagazı şebekesi tamiri,

 

   solunum yetmezliği,

 

 

 

 - Açık ocaklar

 

   Kronik :

 

6 ay

 

 - İçinde karbonmonoksit bu-

 

 - Nervöz ve psişik bozukluklar

 

 

 

   lunan gaz karışımlarının  

 

   ( uyku,bellek bozuklukları,

 

 

 

   elde edilmesi, dağıtımı ve 

 

   parkinsonizm, görme ve ko-

 

 

 

   sanayide kullanılması,

 

   konuşma bozuklukları ),

 

 

 

 - Garaj, depo ve tamirhaneler-

 

 - Fonksiyonel veya organik

 

 

 

   deki çalışmalar,

 

   kalp ve dolaşım bozukluk-

 

 

 

 - Kötü havalandırılan, kapalı 

 

   ları,

 

 

 

   yerlerde motor işletilmesi,

 

 

 

 

 

 - Özellikle, yeraltı, kapalı yer ve

 

 

 

 

   tünellerdeki yangın ve patlamalar,

 

 

 

 

 - Metal karbonillerin elde edilme-

 

 

 

 

   si ve kullanılması,

 

 

 

 

 

 - Kimya sanayiinde bazı sentez-

 

 

 

 

   ler için karbonmonoksit  kulla-

 

 

 

 

   ması,

 

 

 

 

 

 

 

   (Gerektiğinde kanda karbonmonoksit veya karboksihemoglobin tayini, elektrokardio-

 

 grafi, elektroensafalografi ve elektromiyografi yapılır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - 3, b  Fosgen ( karbonilklorür )

 

 

 

 

 

 

 

   Akut ve Subakut :

 

7 gün

 

 - Fosgen elde edilmesi,

 

 - Üst solunum yolları irritas-

 

 

 

 - Kimya sanayiinde ilaç ham-

 

   yonu öksürük

 

 

 

   maddelerin ve bazı boya 

 

 - Akut akciğer ödemi

 

 

 

   maddelerinin elde edilmesin-

   Kronik :

 

6 ay

 

  de fosgen kullanımı,

 

   Non spesifik respirasyon

 

 

 

 - Yangın söndürücü olarak 

 

   sendromu,

 

 

 

   kullanılan karbontetraklorür 

 

 

 

 

 

   gibi organik klorlu bileşik-

 

 

 

 

 

   lerin, kloroform, 

 

 

 

 

 

   tetrakloretan, trikioretilen v.b. nin 

 

 

 

 

   ısınması sonucu fosgen meyda-

 

 

 

 

   na gelişi,

 

 

 

 

 

 - Bu maddelerin bir ısı kaynağı

 

 

 

 

   ile teması sonucu ( örneğin 

 

 

 

 

 

   kaynak yapımı ) fosgen mey-

 

 

 

 

 

   dana gelişi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - 3,  c  Hidrosiyanik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

7 gün

 

 - Sıvı hidrosiyanik asit, siyanid-

 - Ağızda acı badem kokusu,

 

 

 

   ler, ferro siyanat ve diğer türev-

   kas krampları, trismus,

 

 

 

   revlerin elde edilmesi,

 

   midriasis,

 

 

 

 - Zararlı böceklere ( tarım ) fare

 - Dispne, siyanoz, asfiksi, 

 

 

 

   lere ( değirmen, gemi ) karşı  gaz

   bilinç kaybı koma.          

 

 

 

   şeklinde hidrosiyanik asit kul-

   Subakut

 

1 ay

 

   lanılması

 

 - Baş ağrısı, baş dönmesi,

 

 

 

 - Siyanizasyon ile asal maden-

 

   bulantı, halsizlik

 

 

 

   madenlerin ( altın,gümüş ) elde

 - Dispne,

 

 

 

   edilmesi,

 

 - Kas krampı nöbetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kronik :

 

6 ay

 

 - Galvanizasyon işlemlerinde 

 

 - Ekzematiform dermatoz,

 

 

 

   siyanat kullanılması ( altın,

 

 - Konjonktivit,

 

 

 

   gümüş, nikel, kadmiyum, ba-

 - Parmaklarda ülserler,

 

 

 

   kır v.b. Galvanizasyonu ), 

 

 - Stenokardi ( EKG değişiklik-

 

 

 

 - Metal döküm parçalarının

 

   leri ),

 

 

 

   ısıtılarak işlenmesi,

 

 - Nötropenili lenfositoz,

 

 

 

 - Pleksiglas ( asetosiyanhidrin )

 - Nervöz belirtiler

 

 

 

   yapımı,

 

 

 

 

 

 - Akrilnitrillerin pestisid olarak

 

 

 

 

    ve sentetik elyaf yapımında

 

 

 

 

 

   kullanılması,

 

 

 

 

 

 - Siyanidlerin elde edilmesi, bun-

 

 

 

 

   larla temas ve yapay gübre ola-

 

 

 

 

   rak kullanılmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -  4   Kadmium ve bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Kadmiyum elde edilmesi,

 

 - Metal döküm humması,

 

 

 

 - Kadmiyum alaşım ve bileşik-

 - Trakeit, bronşit, bronkopnö-

 

 

 

   lerinin yapımı,

 

   moni,

 

 

 

 - Nikel kadmiyum akümülatörle-

 - Baş ağrısı, dönmesi, şiddetli

 

 

 

   rinin yapımı,

 

   susuzluk ve boğazda kuruluk

 

 

 

 - Daldırma, püskürtme veya elek-

   duygusu,

 

 

 

   troliz yollarıyla metallere kad-

 - Kanlı kusma ve ishal,

 

 

 

   miyum kaplama,

 

 - Karaciğer ve böbrek parankim

 

 

 

 - Kaplama, alaşım veya kirlilik

   zararları,

 

 

 

   olarak kadmiyum bulunan me-

    Kronik :

 

5 yıl

 

   tal eşyanın eritilmesi, lehimlen

 - Üst solunum yolları irritas-

 

 

 

   mesi, kesilmesi,

 

   yonu,

 

 

 

 - Atom reaktörleri için kontrol   

 - Dişlerde sarı renk,

 

 

 

   çubuğu yapımı,

 

 - Burun mukozasında ülseras-

 

 

 

 - Kadmiyumlu boyaların ( kad-

   yon ve atrofi, anosmi,

 

 

 

   miyum sarısı ve kırmızısı )  

 

 - Anemi

 

 

 

   yapımı ve kullanılması,

 

 - Karaciğer ve böbrek paran-

 

 

 

 - Fotosel, lehim elektrodu,

 

   kim zararları

 

 

 

   kadmiyum buharlı lambalar,

 

 - Kemik değişiklikleri ( os-

 

 

 

   donanma fişekleri, sis bom-

 

   teomalazi ve volkman send-

 

 

 

   baları yapımı

 

   romu biçiminde ) ve buna 

 

 

 

 

 

   bağlı yürüme bozuklukları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( Gerektiğinde idrar, kan ve dışkıda kadmiyum tayini, aminoasidürinin saptan-

 

  ması için Haler deneyi yapılır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -  5   Krom ve bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dermatit, deride  "kuş gözü" 

 

1 yıl

 

 - Krom, krom alaşım ve bileşik-

   görünümünde ülserler,

 

 

 

   rinin elde edilmesi,

 

 - Allerjik dermatoz ve derma

 

 

 

 - Galvanoteknik ( elektrolitik 

 

   titler,

 

 

 

   kromlama ),

 

 - Konjonktivalarda ve üst 

 

 

 

 - Mineral boya maddelerinin    

   solunum yollarında irri-

 

 

 

   yapımı ve kullanılması ( çin- 

 

   tasyon,

 

 

 

   ko ve kurşunlu boyalar ),

 

 - Burun septumunda ülser ve

 

 

 

   ( Özellikle tekstil, halı, cam 

 

   perforasyon

 

 

 

   ve seramik sanayiinde )

 

 - Ösofajıt, gastrit, mide ülser-

 

 

 

 - Kerestelerin empermeablize   

   leri  ( 6 değerli, suda 

 

 

 

   edilmesi, pastan koruyucu    

 

   eriyen krom bileşiklerinin

 

 

 

   madddelerin yapımı ve kulla-

   az ve uzun  süre ağızdan 

 

 

 

   nılması, bitkisel zamklar ve 

 

   alınması ile

 

 

 

   kesme yağlarının yapımı,

 

 - Bronş karsinomu,

 

 

 

 - Tabaklık, deri ve ayakkabı   

 

 - Hemorajik nefrit, anüri,

 

 

 

   sanayiinde,

 

 - Pnömokonyoz ( kromatlarla )

 

 

 

 - Metallerin aşındırılma ve te-

 

 

 

 

 

   mizlenmesi, cam yapımı 

 

 

 

 

 

   ( sülfokromikasit ve kromik 

 

 

 

 

 

   asitle ),

 

 

 

 

 

 - Boyanmış maddeleri beyaz-

 

 

 

 

 

   latma suyu elde edilmesi ve 

 

 

 

 

 

   kullanılması,

 

 

 

 

 

 - Lithografide, fotoğrafçılıkta

 

 

 

 

 

   kromik asit ve alkali kromat 

 

 

 

 

 

   olarak,

 

 

 

 

 

 - Donanma fişeği yapımında,

 

 

 

 

 

 - Çimento yapımında ( 6 değer-

 

 

 

 

   ğerli krom bileşikleri ).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( Gerektiğinde cilt testleri, idrarda krom tayini, allerjik dermatoz ve  dermatitler   

 

   için B - 2 dipnotunda yazılı testler yapılır. )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – 6  Cıva ve bileşikleri

 

Cıva ve Anorganik Civa Bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Civalı maden cevherlerinin 

 

 - Ağızda metal tadı, salivasyon

 

 

 

   çıkarılması ve işlenmesi,

 

   cıva stomatiti,

 

 

 

 - Civa destilasyonu ve fabrikas-

 - Solunum yolları irritasyonu,

 

 

 

   yon artıklarından civanın  geri 

 - Dermatoz,

 

 

 

   kazanılması,            

 

 - Kusma, kanlı diyare barsak

 

 

 

 -Amalgam ve civa bileşikleri-

 

   mukozasında nekroz,

 

 

 

   nin elde edilmesi, 

 

 - Önce diürezde artma, sonra

 

 

 

 - İçinde altın ve gümüş bulu-

 

   anüri, mesane tenezmi, böb-

 

 

 

   nan cevherlerin işlenmesi,

 

   rek fonksiyon bozukluğu,

 

 

 

 - Civa lambalarının floresans 

 

   Kronik ( Hydrargyrismus ) :

 

1 yıl

 

   tüplerin, radyo ve televizyon

 

 - Salivasyon, gingivit, diş et-

 

 

 

   sanayiinde alıcı, verici, güç-

 

   lerinde civa çizgisi, stomatit,

 

 

 

   güçlendirici tüplerin, röntgen

   sinüzit, diş dökülmesi,  ağız 

 

 

 

   tüplerinin, flamanlı elektrik 

 

   ağız kuruluğu, yutakta kıza-

 

 

 

   ampullerinin yapımı,

 

   rıklık (cıva yutağı),

 

 

 

 - Redresör tüpleri ve cıva bu-

 

 - Karaciğer ve böbreklerde 

 

 

 

   harlı lambaların yapımı, ba-

 

   fonksiyon bozukluğu,

 

 

 

   kımı, onarımı,

 

 - Psişik bozukluklar (erethis-

 

 

 

 - Termometre, barometre, ma-

 

   mus mercurialis) : 

 

 

 

   nometre gibi ölçü ve labora-

 

   ajitasyon, fobiler, emosyo-

 

 

 

   tuvar gereklerinin yapımı,

 

   nel labilite, dikkat ve

 

 

 

   bakımı, onarımı,

 

   bellek bozuklukları, kişilik,

 

 

 

 - Civa akümülatörlerinin yapı-

   değişikliği,

 

 

 

   mı ve onarımı,

 

 - Tremor mercurialis ( par-

 

 

 

 - Elektro gereçlerde civanın 

 

   mak, dil ve ağız köşelerinden 

 

 

 

   iletken olarak kullanılması,

 

   başlayıp ekstremitelere 

 

 

 

 

 

   yayılan entansiyonel tre-

 

 

 

 

 

   mor), yazıda değişme,

 

 

 

 

 

 - Paresteziler ( en çok gövde- 

 

 

 

 

 

   de ve ekstremitelerin distal 

 

 

 

 

 

   kısımlarında),

 

 

 

 

 

 - Konuşma bozuklukları ,

 

 

 

 - İçinde civa bulunan ilaçların 

 

   kekeleme (en çok fısıltılı

 

 

 

   katalizatör olarak kullanılması,

 

   seslerde konuşma  zorluğu,

 

 

 

 - Civa katodlarıyla elektroliz,

 

   Organik civa bileşikleri 

 

 

 

 - İçinde civa bulunan ilaçların 

 

   Akut ve Subakut :

 

15 gün

 

   ve bitki koruma maddeleri- 

 

 - Anorganik civa zehirlen-

 

 

 

   nin yapımı ve ambalajlan-

 

   mesindeki belirtiler (daha 

 

 

 

   ması

 

   hafif olarak ),

 

 

 

 - İçinde civa olan boya ve ya-

 

 - Anestezi parestezi,motorik

 

 

 

   pıştırıcı maddelerin yapımı 

 

   felçler, 

 

 

 

   ve kullanılması,

 

   Görme ve konuşma bozuk

 

 

 

 - Civa bileşikleri veya amal-

 

   lukları,

 

 

 

   gam yardımı ile altınlama, 

 

   Kronik :

 

1 yıl

 

   gümüşleme, kalaylama, 

 

 - Anorganik civa zehirlen

 

 

 

   bronzlama, dalgalı yüzey iş-

 

   mesindeki gibi,

 

 

 

   leme gibi çalışmalar,

 

 - Merkezi sinir sistemi bo-

 

 

 

 - Şapka sanayiinde ham ma-

 

   zuklukları (irreversibl).

 

 

 

   teryelin hazırlanması, fötr 

 

 

 

 

 

   yapımı, ( aşındırma, civa tuz-

 

 

 

 

 

   ları kullanarak hayvan derisi 

 

 

 

 

   doldurma

 

 

 

 

 

 - Tahıl ve tohumlarla çalışma,

 

 

 

 

 

    bunların dezenfeksiyonu,

 

 

 

 

 

   konserve edilmesi, tarla çalış-

 

 

 

 

   maları, kerestelerin konser-

 

 

 

 

 

   ve edilmesi,

 

 

 

 

 

 - İşletme ve laboratuvarlarda  

 

 

 

 

 

   civa ve civalı gereçlerle 

 

 

 

 

 

   çalışma,

 

 

 

 

 

 - Dişçilikte amalgamla çalış-

 

 

 

 

 

   ma,

 

 

 

 

 

 - Foto laboratuvarlarında çalışma.   

 

 

 

 

   lışma.   

 

 

 

 

 

 

 

         ( Gerektiğinde idrar, kan ve dışkıda civa miktarı tayini yapılır. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - 7  Manganez ve bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Maden cevherlerinin çıkarıl-

 

 - Solunum yolları irritasyonu,

 

 

 

   ması, taşınması, işlenmesi ,

 

 - Mangan pnömonisi

 

 

 

   ( mangan oksitlerin parçalan-

 

   Kronik ( manganismus ) :

 

1 yıl

 

   ması ),

 

 - Mangan parkinsonizmi 

 

 

 

 - Alaşımların  yapımı (ferro 

 

   ( yürüme bozukluğu, ekstre-

 

 

 

    mangan, manganlı bakır,

 

   mitelerde motorik rijidite, 

 

 

 

   manganlı çinko, manganlı 

 

   tremor, maske yüz, yutma 

 

 

 

   bronz),

 

   zorluğu,   salivasyon, konuş-

 

 

 

 - Potasyum permanganat elde 

   ma bozukluğu ),

 

 

 

   edilmesi ve kullanılması,

 

 - Kas tonusunda artma, yazıda

 

 

 

 - Demir sanayiinde mangan 

 

   değişme (mikrografi),                       

 

 

 

   kullanımı (manganlı çelik 

 

 - Psişik bozukluklar (ağlama,

 

 

 

   raspası),

 

   gülme krizleri ),

 

 

 

 - Seramik ve cam sanayiinde 

 

 - Karaciğer parankim zararları

 

 

 

    oksidasyon ve kükürtsüzleş-

 - Basedow sendromu.

 

 

 

    tirme,

 

 

 

 

 

 - Manganlı boya maddelerinin

 

 

 

 

 

   yapımı ve kullanılması, 

 

 

 

 

 

 - Mangan sülfatlı yapay gübre-

 

 

 

 

   lerin yapımı, taşınması ve 

 

 

 

 

 

   kullanılması,

 

 

 

 

 

 - manganlı kaynak elektrotları yapımı 

 

 

 

 

ve kullanılması

 

 

 

 

 

 - Manganlı kuru pil yapımı,.

 

   ( Gerektiğinde kanda, safrada, saçlarda mangan miktarı tayini, idrarda koproporfirin

 

  ve provoke manganüri yapılır.)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - 8, a  Nitrik asit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cilt yanıkları, 

 

3 Ay

 

 - Nitrik asit yapımı,

 

   Ciltte ülserasyon,                           

 

 

 

 - Organik gübre, patlayıcı 

 

 - Pigmentli sikatrisler, 

 

 

 

   madde nitrosellüloz, sentetik 

   keloid,

 

 

 

   ipek ve deri, saat camı, cila, 

 

 - Üst solunum yolları ve göz

 

 

 

   boya   maddeleri, kolloidum

 

   mukozasında irritasyon

 

 

 

   yapımı,

 

 - Gözde yanık, görme kaybı,

 

 

 

 - Metallerin toplanması, ayık-

 

 - Akut akciğer ödemi,

 

 

 

   lanması, fikse edilmesi, kazın-

 - Kollaps, şok,

 

 

 

   ma sı,temizlenmesi,meneviş-

 

 - Ösofagusta atrezi ve perfo-

 

 

 

   lenmesi, galvenize edilmesi, 

 

   rasyon ( ağızdan alınmışsa ) ,

 

 

 

 -Kezzapla aşındırma,

 

 

 

 

 

 -Keçe ve boncuk yapımı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - 8, b  Nitroz gazları

 

( N0, N 02, N2 0, N2 03, N2 05 )

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - A-8, a bölümünde belirtilmiş  

 - Gözde ve solunum yolların-

 

 

 

   nitrik asit kullanılmasıyla 

 

   da irritasyon,

 

 

 

   ilgili bütün işler, özellikle    

 

 - Bronkopnömoni, akciğer

 

 

 

   kimya sanayii, bütün nitras-

 

   ödemi ( birkaç saat-2  gün-

 

 

 

   yon proçesleri, sülfirik asit 

 

   lükbir latent dönemden

 

 

 

   mı, sentetik boya madde-

 

   sonra,

 

 

 

   leri sentetik maddeler, 

 

 - Kusma, ishal, 

 

 

 

   patlayıcı maddeler, ilaç 

 

 - Methemoglobinüri, siyanoz,

 

 

 

   yapımı, hidrokarbonların

 

   Kronik :

 

1 yıl

 

   nitre edilmesi

 

 - Kronik, konjonktivit, keratit,

 

 

 

 - Ark, lambaları, yüksek geri-

 

 - Kronik bronşit, anfizem,

 

 

 

   lim li elektrik v.b. kullanılma- 

 - El,saç,diş ve ciltte sarı renk,

 

 

 

   sı, kaynak işleri,

 

   dişlerde çürüme,

 

 

 

 - Bakırın cilalanması, alüminyu-

 

 

 

 

   mun aklarla laklarla işlenmesi,

 

 

 

 

   metallerin aşındırılması, gravür, 

 

 

 

 

   fotogravür, fötr yapımı 

 

 

 

 

 

   (postların    kılsızlaştırılması),

 

 

 

 

   kimya sanayi, bütün nitras-

 

 

 

 

 

   otojen kaynak , galvanoplasti,

 

 

 

 

 - Tahtaların depolanması  (silo

 

 

 

 

   hastalığı),                    

 

 

 

 

 

 - Dökümhanelerde arkla kesme 

 

 

 

 

   işlemleri,

 

 

 

 

 

 - Nitrik asidin organik madde-

 

 

 

 

   lerle ( hasır, tekstil v.b. ) kon-  

 

 

 

 

   taktı, nitre edilmiş maddeler  

 

 

 

 

   yapan fabrikalardaki yangınlar,

 

 

 

 

   sinema yangınları ( eski sellü- 

 

 

 

 

   loid filmler),patlayıcı madde 

 

 

 

 

   kazaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -  8, c  Amonyak

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Yapay gübre yapımı

 

 - Solunum yollarında irritasyon

 

 

 

 - Üre yapımı ve bunun nitrik 

 

   akut akciğer ödemi, sekonder

 

 

 

   asit sentezinde ve bazı sente-

 

   bronkopnömoni

 

 

 

   tik formol üre reçineleri-

 

 - Keratokonjonktivit, iris 

 

 

 

   nin yapılmasında kullanıl-

 

   atrofisi, kornea ve lens 

 

 

 

   ması

 

   bulanıklığı,

 

 

 

 - Soğutucu olarak amonyak 

 

 - Ciltte yanıklar, 

 

 

 

   kullanılması ile yapay buz

 

 - Sindirim sisteminde yanık-

 

 

 

   yapımı,

 

   lar,

 

 

 

 - Solvay işlemi ile soda yapımı

 - Larenks ödemi, şok,

 

 

 

 - Kok ve havagazı fabrikaları,

 

 - Nervöz bozukluklar, koma,

 

 

 

   boyacılıkta kazıma maddesi 

 

   Kronik:                      

 

1 yıl

 

   olarak kullanılması,

 

 - Astmatiform krizler,

 

 

 

 

 

 - Psödomembranöz  konjonk-

 

 

 

 

 

   tivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -  9  Nikel ve bileşikleri

 

a) Nikel ve nikel tuzları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

7 gün

 

 - Alaşım yapımı (bakır, mangan

 - Mide - barsak kanalında 

 

 

 

   krom, demir ve molibdenle )

 

   akut zararlar ( bulantı, 

 

 

 

   ve bu alaşımlarla madeni  para

   kusma).                

 

 

 

   mutfak ve ev eşyası yapılması,         

   Kronik :

 

1 ay

 

 - Demir ve çelik sanayiinde 

 

 - Mide barsak belirtileri,

 

 

 

   kullanılan özel çeliklerin 

 

 - Dermatozlar (prurit, eritem,

 

 

 

   ( ferronikel )  fabrikasyonu, ,

 

   cilt ülserleri, ekzama, pig-

 

 

 

   korrozyona dayanıklı  çelik

 

   mentasyon). 

 

 

 

   dökümü ve bunların tekerlek   

 

 

 

 

   yapımı v.b. işlerde kulla-

 

 

 

 

 

   nılması

 

 

 

 

 

 - Elektrogalvanizasyon ( nikel-

 

 

 

 

   leme )

 

 

 

 

 

 - Nikel - kadmiyum akümüla-

 

 

 

 

 

   törlerin yapımı,

 

 

 

 

 

 - Kimya sanayiinde kataliza-

 

 

 

 

 

   tör olarak kullanılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nikel karbonil Ni (CO) 4

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Cevherlerinden nikel elde 

 

1.Dönem :     

 

 

 

   edilmesi,

 

 - Sendeleme, bilinç bozuk-

 

 

 

 - Nikel ve bakır ayırma iş-

 

   luğu gibi merkezi sinir 

 

 

 

   lemleri,

 

   sisteminde hafif zarar be-

 

 

 

 - Saf nikel elde edilmesi,

 

   lirtileri,

 

 

 

 - Kimya sanayiinde bazı sen-

 

 - Solunum yolları irritas-

 

 

 

   tezlerde katalizatör olarak 

 

   irritasyonu.

 

 

 

   kullanılması. 

 

2.Dönem : 

 

 

 

 

 

 - Solunum yolları 

 

 

 

 

 

   irritasyonu ( retrosternal delici

 

 

 

 

 

   ağrı ve siyanoz ile birlikte),

 

 

 

 

 

 - Tekrarlayıcı sakral ağrılar,

 

 

 

 

 

 - Genel durumda bozulma 

 

 

 

 

 

   ( halsizlik, baş ağrısı, ateş,

 

 

 

 

 

   sürekli zayıf nabız,

 

 

 

 

 

   hipertermi ),

 

 

 

 

 

 - Akciğer ödemi, subikter ve

 

 

 

 

 

   kalp yetmezliği,

 

 

 

 

 

   Kronik :

 

6 ay

 

 

 

 - Nöbet şeklinde astmatiform

 

 

 

 

 

   dispne,

 

 

 

 

 

 - Nervöz ve psişik bozuk-

 

 

 

 

 

   luklar,

 

 

 

 

 

 - Anemi.

 

 

 

 

 

 - Karaciğer fonksiyon bozuklu-

 

 

 

 

 

   ğu ( ikter, kolik ),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ( Gerektiğinde ilk günde kanda nikel, ilk iki günde kanda karbon  monoksit  ve

 

 idrarda nikel tayinleri yapılır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - 10,  a  Fosfor ve anorganik fosfor bileşikleri

 

Beyaz fosfor

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Fosfor ya da fosfor bileşik-

 

 - Mide, barsak kanalı zarar-

 

 

 

   lerinin istihsali

 

   zararları ( bulantı, kanlı 

 

 

 

 - Maden cevherlerinden ve 

 

   kusma ),

 

 

 

   kemiklerden fosfor elde edil-

 

 - Merkezi ve preferik sinir

 

 

 

   mesi,

 

   sistemi bozuklukları,

 

 

 

 - Kimya ve ilaç sanayiinde 

 

 - Cilt ve mukozalarda  yanık,

 

 

 

   fosforun kullanılması,

 

   Kronik :

 

1 yıl

 

 - Fosforlu bronz yapımı,

 

 - Yorgunluk, zayıflama, 

 

 

 

 - Fosforlu pestisidlerin yapı-

 

   iştahsızlık, sindirim bozuk-

 

 

 

   mı ve kullanılması,

 

   luğu,

 

 

 

 

 

 - Deri mukoza ve retina 

 

 

 

 - Donanma fişeği, duman çı-

 

   kanamaları,

 

 

 

   karıcı maddeler, yangın bom-

 - Osteonekroz, kemiklerde en-

 

 

 

   bası işaret ve aydınlatma

 

   feksiyonlara dirençsizlik 

 

 

 

   fişeklerinin yapımı,

 

   ( osteomiyelit, periostit, 

 

 

 

 - Beyaz fosfordan kırmızı fos-

 

   özellik le alt çene ke-

 

 

 

   for elde edilmesi,

 

   kemiğinde ),

 

 

 

 

 

 - Karaciğer ve böbrek paran-

 

 

 

 

 

   kim zararları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforlu hidrojen ( PH3 )

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Az miktarda fosfor ihtiva 

 

 - Baş ağrısı, bulantı, 

 

 

 

   etmek ve nemle birlikte ol-

 

   şiddetli suzluk duygusu,

 

 

 

   mak koşulu ile Ferrosiliş 

 

   kusma ishal,

 

 

 

   mangansilis, Kalsiyum, Kar-

 

 - Dispne, siyanoz ve sıkıntı

 

 

 

   bit ve Kalsiyum siyanamid

 

   ile birlikte göğüs 

 

 

 

   yapımı ve kullanılması,

 

   ağrıları,

 

 

 

 - Tahıl silolarında ensektisit 

 

 - Ekstansor kaslarda spazm,

 

 

 

   olarak alüminyum ve çinko 

 

   ajitasyon, kramplar, delir,

 

 

 

   fosfitlerin kullanılması,

 

 - Akut karaciğer ödemi, 

 

 

 

 - Kalsiyum karbitteki safsız-

 

   koma.

 

 

 

   sızlıklardan asetilen elde edil-

 

 

 

 

   mesi ve kullanılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer anorganik fosfor bileşikleri

 

( Klorlu fosfor bileşikleri )

 

 

 

 

 

 

 

 - Gözlerde, solunum yolları 

 

 

 

 - Özellikle kimya sanayii, gra-

 

   ve ağız mukozasında 

 

 

 

   fik sanatlar ve yapay gübre 

 

   irritasyon.

 

15 gün

 

   yapı mında, fosforik asit ve 

 

 

 

 

 

   anorganik fosfor bileşikleri-

 

 

 

 

 

   nin kullanılması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetra fosfor tri sülfit

 

 

 

 

 

 

 

 - Eritem (fosfor eritemi),

 

1 ay

 

 - Kibrit kutularındaki sürtme

 

 - Allerjik pruriginöz 

 

 

 

   yüzeyinin yapımı ( tetrafos-

 

   dermatoz.

 

 

 

   fortrisülfit : P4 S3

 

 

 

 

 

 

 

( Radyolojik olarak alt çene kemiği nekrozu saptanır )

 

A - 10,  b  Organik fosfor bileşikleri

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

15 gün

 

 - Organik fosfor bileşiklerinin 

 

 - Baş dönmesi nöbetleri, 

 

 

 

   yapımı,

 

   migren, bulantı, iştahsız-

 

 

 

 - Bu bileşiklerin pestisit ola- 

 

   lık, sıkıntı hissi, ajitas-

 

 

 

   rak kullanılması,

 

   yon, baş ağrısı,

 

 

 

 - Böyle maddelerle bulaşmış 

 

 - Görme bozukluğu, sali-

 

 

 

   kapların gündelik hayatta 

 

   vasyon, miyosis,

 

 

 

   kullanılması, 

 

 - Dispne, bronşlarda 

 

 

 

 - Bu maddelerle çalışan labo-

 

   hipersekresyon, larenks ve 

 

 

 

   ratuvarlar.

 

   bronş spazmı,

 

 

 

 

 

 - Bradikardi, hipotansiyon,

 

 

 

 

 

 - Ekstremitelerde, göz 

 

 

 

 

 

   kasların da, dilde kas 

 

 

 

 

 

   krampları,

 

 

 

 

 

 - Şiddetli terleme, bulantı,

 

 

 

 

 

   kusma ve defekasyon ile 

 

 

 

 

 

   birlikte sindirim kanalı 

 

 

 

 

 

   spazmları,

 

 

 

 

 

 - Akut akciğer ödemi,

 

 

 

 

 

   solunum felci,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ( Kanda kolinesteraz aktivitesi tayini yapılır. )

 

   ( Dietil paranitrofenil thiosulfat ihtiva eden alkilfosfat zehirlenmelerinde idrarda  

 

 paranitrofenol tayin edilir. )

 

 

 

 

 

 

 

A - 11,  a  Kurşun ve kurşun tuzları

 

 

 

 

 

 

 

   Akut :

 

1 ay

 

 - Kurşun cevherlerinden ve 

 

 - Sindirim sistemi zararları

 

 

 

   çinko izabehanelerindeki 

 

   ( karın ağrısı, kusma ),

 

 

 

   kurşunlu küller ile kurşunlu 

 

 - Karaciğer ve böbrek 

 

 

 

   piritlerin kavrulmasından

 

   fonksiyon bozukluğu,

 

 

 

   geri kalan artıklarından kur-

 

 - Nervöz belirtileri

 

 

 

   şun elde edilmesi, işlenmesi,

 

   (kramplar),

 

 

 

 - Kurşunlu eski metallerden

 

 - Şok,

 

 

 

   ve eski kurşunlardan kur-

 

   Kronik :

 

3 yıl

 

   şunun geri kazanılması,

 

1.Emilim dönemi :

 

 

 

 

 

 - Klinik belirti yoktur, 

 

 

 

 

 

 - İdrarda ve kanda kurşun 

 

 

 

 - Kurşun, kurşun alışımları ve

 

   artmıştır.

 

 

 

   kurşunlu metallerin izabesi,

 

 - İdrarda koproporfirin ve 

 

 

 

   dökümü, rafine edilmesi,

 

   delta aminolevülinik

 

 

 

   haddelenmesi,

 

   asit artmıştır,

 

 

 

 - Çinko izabesi, çinko ve kur-

 

 - Kanda delta aminolevünik

 

 

 

   şundan külçe dökümü,

 

   asit dehidraz aktivitesi 

 

 

 

 - Kurşun bileşiklerinin yapı-

 

   azalmış ve protoporfirin IX 

 

 

 

   mı, işlenmesi,

 

   artmıştır.

 

 

 

 - Elektrikli akümülaör ima-

 

 - Basofil noktalı eritrositler

 

 

 

   lat ve tamirleri,

 

   artmıştır,

 

 

 

 - Kurşun ve kurşun alaşım-

 

 - Hemoglobin azalmıştır,

 

 

 

   ları ile kaynak, lehim ka-

 

 - Dişetlerinde Burton çizgisi 

 

 

 

   laylama, kurşun ve çinko iza-

   olabilir.

 

 

 

   behanelerindeki çalışmalar,

 

2.Presatürnizm ( kritik baş-

 

 

 

 - Kurşun ve kurşun alaşımla-

 

   langıç dönemi ) :

 

 

 

   rından yapılmış bütün mad-

 

 - Halsizlik, ajitasyon, baş 

 

 

 

   delerin yapımı dökümü, te-

 

   ağrısı, baş dönmesi, kas