İNŞAAT İŞİ YAPAN İŞYERLERİ için
İş Güvenliğinde iddialı bir iş yeri misiniz?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Yayın:139'dan faydalanılmıştır.


#top "EVET"lerinizi SAYIN  

"HAYIR"lar için sisteminizi sorgulayın, gerekli çalışmaları başlatın.

Planlama ve Organizasyon:

 • Yapılacak işlerin planlanmasını ve organizasyonunu yaptınız mı?

 • İşin değişik aşamalarının ve bütünün tamamlanması için gerekli tahmini süreyi belirirdiniz mi?

 • Aktiviteleri kontrol etmek ve tehlikeli uygulamaları önlemek için gerekli tedbirleri planladınız mı?

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgiye ulaşabileceğiniz kişi veya kurumları belirlediniz mi?

Eğitim:

 • Çalışanların yaptıkları işe özel bilgileri de içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağladınız mı?

 • Eğitim değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenileniyor mu?

 • Çalışanlarınıza verilen talimatların yeterince açık ve anlaşılır olduğundan emin misiniz?

 • Çalışanlarınızın verilen eğitim ve talimatlara uygun olarak, güvenli bir şekilde işlerini yaptıklarından emin misiniz?

 • Çalışanlarınızın eğitim ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerini belirlemek için kontrol sistemi oluşturdunuz mu?

 • Sağlık ve Güvenlik konularını çalışanlarınızla veya temsilcileri ile birlikte değerlendiriyor musunuz?

Alt işveren:

 • Alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği performansını değerlendiriyor musunuz?

 • Alt işverenle iş sağlığı ve güvenliği konularını da kapsayacak şekilde uygun bir sözleşme yaptınız mı?

 • Sağlık ve güvenlik konularında alt işverenle koordinasyonu sağlayacak bir kişi atadınız mı?

 • İşe başlamadan önce, genel sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında alt işverene bilgi veriyor musunuz?

 • Yapılacak işle ilgili prosedür ve talimatlar hakkında ve alt işverenle bilgi alış-verişinde bulunuyor musunuz?

Dinlenme ve Temizlik:

 • Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerinin yakınında, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulunduruluyor mu?

 • Tuvaletler kullanılır durumda ve temiz mi?

 • İçme suyu temin ediliyor mu?

 • Çalışanların dinlenme sırasında oturabileceği veya yemek yiyebilecekleri bir yer var mı?

İskeleler:

 • İskelelerin kurulması işlemine başlamadan önce, iskeleyi oluşturan tüm parçalar güvenlik açısından kontrol ediliyor mu?

 • İskelelerin kurulması, sökülmesi ve değiştirilmesi yetkili kişiler tarafından mı yapılıyor?

 • İskelelerin kurulması, sökülmesi ve değiştirilmesi sırasında insanların zarar görmemesi için etrafına uygun engel ve işaretler konuyor mu?

 • Hazır iskeleler tedarikçilerin talimatları doğrultusunda mı kuruluyor?

 • İskele zemini yeteri kadar sağlam mı?

 • İskelenin uygun ve görünür bir yerine en fazla taşıyacağı ağırlık miktarı belirtildi mi?

 • İskelelere taşıyabilecekleri ağırlıktan fazla yükleme yapılmaması için gerekli önlem alındı mı? Yükler uygun şekilde dağıtılıyor mu?

 • Çalışma platformu(ayak basıldığı yer) yeterince geniş ve sağlam mı?

 • Çalışma platformu döşemesi hiçbir boşluk veya aralıksız döşendi mi?

 • Bütün dikmeler, düz ve çapraz kuşaklarla desteklendi mi?

 • İskelenin devrilmesi/çökmesini engelleyecek şekilde binaya yeterli sayıda bağlantı yapıldı mı?

 • Çalışanların veya malzemelerin iskeleden düşmesini önlemek amacıyla tüm kenarlarda korkuluk, eteklik var mı? veya benzeri tedbirler alınmış mı?

 • İskele üzerinde çalışırken, özellikle düşmeye karşı koruyucu ekipman sağlanıyor mu?

 • İskelelerin uygun şekilde bakımları yapılıyor mu?

 • İskeleler yetkili bir kişi tarafından düzenli olarak denetleniyor mu?(özellikle, iskele değiştirildiğinde, hasar gördüğünde veya kötü hava koşullarından sonra)

 • Kötü hava koşullarına karşı uygun güvenlik önlemleri alınıyor mu?

 • Madeni iskelelerde uygun topraklama var mı? ve kontrol altında mı?

 • Tüm denetim sonuçları kayıt altında mı?

 • Seyyar iskelelerde kendiliğinden hareket etmesini önleyecek düzenek var mı?

 • İskele üzerindeki platforma ulaşabilmek için uygun merdiven veya basamaklar var mı?

 • Yapı iskelelerine izinsiz girişleri engellemek amacıyla gerekli tedbirler alınıyor mu?

 • Hurda malzeme ve çöpleri uzaklaştırmak için bir sistem kullanılıyor mu?(çöp şutu gibi)

Merdivenler:

 • Amaçlarına ve ihtiyaca uygun kullanılıyor mu?

 • Merdiven(ler) iyi durumda mı?

 • Merdivenlerin düzenli aralıklarla kontrol, bakım ve onarımları yapılıyor mu?

 • Merdivenlerin yanlara ve dışa kaymaması için önlem  alınmış mı?

 • Merdiven yapılan iş için doğru uzunlukta mı?

 • Merdivenler kullanıcıların rahat çalışmasını sağlayacak özelliklere sahip mi?

 • Çalışanlar merdivenle çalışmaya yeterli deneyime sahip mi?

Çatılarda çalışma:

 • Çatıda çalışmaya başlamadan önce tehlikeleri tespit edip risk değerlendirmesi yapıldı mı?

 • Çalışanlara yeterli eğitim ve talimat verildi mi?

 • Düşmeye karşı önlemler çalışma başlamadan önce planlandı mı?

 • Çalışanların çatıya çıkış ve inişleri sırasında düşme risklerine karşı gerekli önlemler alındı mı?

 • İnsan ve malzemelerin düşmesini engellemek için kenar koruması var mı?

 • Kırılgan çatıda çalışırken çalışanların düşmesini engellemek için gerekli önlemler alındı mı? (Örn: Korkuluklar, kapaklar veya çalışma platformlarının sağlanması gibi)

 • Çatıda yapılan çalışmalar için korkuluklar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları temin edildi mi?

 • Toplu koruma önlemlerinin alınmadığı durumlar için uygun KKD temin ediliyor mu? (Örn: paraşüt tipi emniyet kemeri)

 • Malzemelerin indirilmesi için uygun bir sistem kullanılıyor mu? (Örn: Çöp olukları veya yük asansörü gibi)

 • Çatı çalışmalarının sürdürüldüğü kısmın altındaki ve çevresindeki tehlikele alana girilmesini önlemek iç.n gerekli tedbirler alındı mı?

Araçlar ve İnşaat Alanı:

 • İnşaat alanında araç ve yaya yollarını belirleyen bir trafik planı oluşturuldu mu?

 • Araç trafik yolları, araçların çeşitleri ve sayısına uygun mu?

 • Araç ve yaya yolları ayrı ayrı planlanmadıysa yollar bariyerler koyarak mümkün olduğunca ayrılıyor mu?

 • Yollar görülebilir şekilde işaretleniyor, düzenli olarak kontrolü yapılıyor ve her zaman bakımlı olması sağlanıyor mu?

 • Gerekli yerlerde uyarı işaretleri var mı?

 • Mevcut araçların oluşturacağı tehlikeler belirlendi mi?

 • Çalışanlara araçların neden olabileceği kazalardan korunmaları için eğitim veriliyor mu? 

 • Ekskavatör gibi dönen araçların etrafında yeterli açıklık var mı ve çalışma alanı izinsiz girişleri engellemek için sınırlandırılıyor mu?

 • Geri dönüş engellenebilir mi? Örneğin tek yönlü trafik sistemi veya uygun eğitimli bir işaretçi kullanılabilir mi?

 • Araçların ve teçhizatların bakımı uygun şekilde yapılıyor mu? Örneğin direksiyon, ışıklar, el freni ve fren düzgün çalışıyor mu?

 • Makine ve araçların sürücü ve operatörleri yeterli ehliyete sahip mi?

 • Yükler araca güvenli bir şekilde istifleniyor mu?

Kazı işleri

 • Kazı işlerine başlamadan önce yer altında elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları gibi çalışanlar ve çevre açısından tehlike oluşturacak sistemlerin olup olmadığı belirlendi mi?

 • Bu sistemlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri en aza indirmek için gerekli önlemler alındı mı?

 • Kazı yakındaki yapılara veya altyapı hizmetlerine zarar verebilir mi?

 • Kazı sırasında çökmeyi önlemek için yeterli destek sağlandı mı veya toprağın yapısına uygun güvenli bir şev verildi mi?

 • Kazı alanına güvenli giriş - çıkış yolları sağlandı mı?

 • Çökme olasılığını azaltmak için toprak ve malzeme yığınlarının kazı kenarlarından yeterince uzağa depolanması sağlanıyor mu?

 • İnsanların, malzemelerin veya araçların kazı alanına düşmesini önleyecek bariyerler veya başka güvenlik önlemleri var mı?

 • Kazı işlerinde kullanılan makine ve araçların sürücü ve operatörleri yeterli ehliyete sahip mi?

 • Kazı yetkili bir kişinin gözetimi altında yapılıyor mu?

Alet ve Makineler:

 • İş için uygun alet ve makineler kullanılıyor mu?

 • Bütün hareketli parçaların koruyucusu var mı? (Örn: Dişliler, zincirler, taş motoru vb. )

 • Aletler ve makineler bakımlı halde tutuluyor ve güvenlik aksamlarının kontrolü yapılıyor mu?

 • Ekipmanın kuruluşu, test edilmesi, çalıştırılması ve sökülmesi yetkili kişiler tarafından yapılıyor mu?

 • Kaldırma ekipmanlarının çökme riskine karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?

 • Ekipmanın yük taşıma kapasitesi açıkça belirtilmiş mi?

 • Periyodik muayeneleri yapılıyor ve denetim kayıtları tutuluyor mu?

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):

 • Temin edilen kişisel koruyucu işin niteliğine ve işten kaynaklanabilecek riski önlemeye uygun mu?

 • Çalışanlara verilen KKD, CE işareti taşıyor mu?

 • Çalışanlara KKD'lerin doğru kullanımıyla ilgili eğitim veriliyor mu?

 • KKD'ler talimatlara uygun olarak kullanılıyor mu ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılıyor mu?

 • KKD'lerin düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılıyor mu?

Elektrik işleri:

 • Yapı işine başlamadan önce, alanda mevcut olan tesisat belirlendi ve tehlikeleri önlemek için etkin önlemler alındı mı? (Örn: Elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları gibi)

 • Yapı alanında öncelikle dış etkilere maruz kalan enerji dağıtım tesislerinin, kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?

 • Elektrik hatlarının bulunduğu kısımlarda bariyerlerle sınırlandırma yapıldı mı ve ikaz levhaları yerleştirildi mi? (Örn: Uzun bomlu vinçler, yüksek damperli kamyonlar veya iş makinelerinin elektrik hatlarının bulunduğu alanlara girişinin önlenmesi gibi)

 • Kaçak akım rölesi var mı?

 • Araçların hava hatlarının altından geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda uygun önlemler alınıyor ve gerekli uyarılar yapılıyor mu?

 • Çalışanlar, doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik akımı riskine karşı korunuyor mu? (Örn: Uygun topraklama sisteminin bulunması, taşınabilir elektrikli aletlerin düşük gerilimde kullanılması gibi)
   

Elle Taşıma:

 • Yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak mümkün mü? Mümkün değilse;

 • Ağır yükleri uzun süre taşıma, kaldırma ve indirmeyi veya taşıma mesafelerini en aza indirerek önlemler alınıyor mu?

 • Ağır malzemelerin elle taşınmasında el arabası, yük asansörleri veya benzeri mekanik araçlar sağlanıyor mu?

 • Ağır yüklerin kaldırılmasını ve/veya taşınmasını gerektiren işlerde, çalışanın fiziki yapısının işe uygun olmasına özen gösteriliyor mu?

 • Çalışanalrın güvenli kaldırma ve/veya taşıma konusunda gerekli talimatı ve eğitimi almaları sağlandı mı?


Tehlikeli Maddeler:

 • İnşaat alanında, mevcut olan tüm tehlikeli ve zararlı maddeleri belirlediniz mi?

 • Tehlikeli/zararlı olan madde yerine daha az tehlikeli/zararlı olan madde kullanılabilir mi?

 • Tehlikeli/zararlı maddelere maruziyeti engellemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

 • Çalışanlara sahada kullanılan tehlikeli ve zararlı maddelerden kaynaklanan riskler ve bunlardan kaçınmak için ne yapılması gerektiği konularında bilgi ve eğitim veriliyor mu?

 • Bu tür maddelere maruz kalan kişiler sağlık gözetiminden geçiriliyor mu?

 • Uygun kişisel koruyucu donanım sağlanıyor mu?

Gürültü:

 • Gürültü kaynakları belirlendi mi?

 • Çalışanların gürültü maruziyet düzeyleri belirlendi ve değerlendirildi mi?

 • Kulak koruyucusu kullanılması gereken alanlar işaretlendi mi?

 • Gürültü, başka çalışma yöntemlerinin kullanımı veya daha az gürültülü bir teçhizat seçimi ile azaltılabilir mi? (Örn: Susturucu kullanmak gibi)

 • Çalışanlara gürültüden kaynaklanan riskler ve risklerden kaçınmak için ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi ve eğitim veriliyor mu? 

 • Yüksek düzeyde gürültüye maruz kalanların sağlık kontrolü yapılıyor mu?

 • Gürültü düzeyinin azaltılamadığı durumlarda, çalışanlara kulak koruyucusu sağlanıyor ve kullanmaları için eğitim veriliyor mu?

 • Çalışanların kulak koruyucularını kullanıp kullanmadığı kontrol ediliyor mu?

El - Kol Titreşimi :

 • Mekanik titreşime neden olan tehlike kaynakları belirlendi mi?

 • Beton kırıcılar, öğütüceler veya darbeli matkap gibi titreşime neden olan ekipmanlarla çalışan kişilerin, maruz kaldıkları titreşim düzeyi tespit edildi ve değerlendirildi mi?

 • Uygun çalışma yöntemi ve teçhizatı kullanılarak titreşim maruziyeti en az düzeye indirilmeye çalışıldı mı?

 • Titreşimli aletlerin bakımı uygun şekilde yapılıyor mu?

 • Çalışanlara, mekanik titreşimden kaynaklanan riskler ve bu risklerden kaçınmak için ne yapmaları gerektiği konusunda yeterli eğitim ve bilgi veriliyor mu?

 • El - kol titreşimine karşı kişisel koruyucu donanım kullanılıyor mu?

 • Yüksek seviyede titreşime maruz kalan kişilerin sağlık kontrolü yapılıyor mu?

Acil Durumlar:

 • Yangın durumunda inşaat alanının boşaltılması gibi acil durum prosedürleri var mı?

 • İnşaat alanında çalışanlar bu prosedürleri biliyor mu?

 • Acil çıkış yolları ve kapıları, uygun şekilde işaretlendi mi?

 • Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutları; yapı alanında bulunan ekipman ve çalışan sayısına uygun mu?

 • Aydınlatılması gereken acil ve çıkış ve yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulunuyor mu?

 • Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak herhangi bir engel bulunmaması için gerekli önlemler alınıyor mu?

 • İnşaat alanında acil servis hizmetleriyle temas kurma imkanı var mı?

 • Yeterli ilk yardım hizmeti (ilk yardım için eğitimli personel, malzeme ve ekipman) var mı?

Yangın:

 • Enerji dağıtım tesisleri, yangın ve patlama riski oluşturmayacak şekilde ve ayrı bir bölüm olarak tasarlandı ve kuruldu mu?

 • Yapı alanında bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışan kişi sayısına bağlı olarak, uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci bulunuyor mu?

 • Yangın söndürme ekipmanları, çalışanların kolayca erişebileceği şekilde yerleştirildi mi?

 • Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli olarak kontrol  ve bakımı sağlanıyor mu?

 • Yanıcı ve parlayıcı maddeler, gerekli güvenli tedbirlerinin alındığı ayrı bir yerde depolanıyorlar mı?

 • Yanıcı ve parlayıcı maddeler, çalışma alanında iş için gerekli miktarı aşmayacak şekilde bulunduruluyor mu?

 • Çalışma sırasında yanabilir ve tutuşabilir atıklar oluşuyorsa, bu atıklar düzenli ve uygun şekilde uzaklaştırılıyor mu?

 • Tüpler uygun yerde ve devrilmeyecekleri şekilde depolanıyor mu? 

 • Tüplerin hortumlarının ve diğer donanımlarının bakımları yapılıyor mu?

 • Tüplerin kullanımda olup olmadıkları belirli aralıklarla kontrol ediliyor mu? (En fazla 6 ay)

Diğer Kişilerin Korunması:

 • İşle ilgisi olmayacak kişilerin çalışma sahasına kontrolsüz girişini önleyecek tedbirler alındı mı?

 • İnsanları, inşaattan düşebilecek malzemelere karşı korumak için gerekli tedbirler alındı mı?

 • Kazı alanları ve açıklıklar güvenli bi şekilde kapatıldı mı?

 • Yol çalışmaları sırasında, yollarda gerekli işaretlemeler yapılıyor mu?

 • Gün içinde iş bittiğinde izinsiz inşaat sahasına girilmesini ve mevcut teçhizatın kullanılmasını engellemek için gerekli önlemler alındı mı?

 • Gün içinde iş bittiğinde tuğla gibi diğer malzemeler güvenli bir şekilde istif edildi mi?

 • Gün içinde iş bittiğinde tutuşabilir ve tehlikeli maddeler güvenli bir depoda kilit altına alındı mı?
   

sayfa başı