TS (OHSAS) 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Genel Bilgi

  • OHSAS 18001, öncelikle ağır ve tehlikeli işyerleri için BSI tarafından geliştirilen, tüm dünyada kabul görmüş ve risk analizine dayalı bir yönetim sistemidir.

  • OHSAS 18001 Şartnamesi, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartları içerir.

  • Bu yönetim sistemi, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

  • ISO 9000 uyumludur. Böylece mevcut kalite sistemi, OHSAS 18001'i de içerecek tarzda daha da nitelikli hale gelmektedir.

  • İsteyen işyerleri, OHSAS 18001'e göre oluşturdukları yönetim sistemini belgelendirebilirler.

  • Böyle bir yönetim sisteminin yürütülmesiyle, iş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilebilmektedir.

  • İhracatta Avrupa Birliği (AB)'nin mevzuat dışı engellemelerine mani olunabilmektedir.

  • Rakiplere karşı, gerektiğinde üstünlük sağlanmaktadır.

  • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanabilmektedir.

  • Çalışan memnuniyeti artmaktadır.

OHSAS 18001'in Maddeleri

4.1 Genel Şart

Kuruluş, bu şartnamede yer alan şartları karşılayacak biçimde bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi kurup sürdürmelidir.

4.2. İSG Politikası

Kuruluşun en üst makamı tarafından onaylanmış bir İSG politikası olmalıdır.

4.3. Planlama

Tehlikelerin saptanması, risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerinin alınması için prosedürler oluşturulmalı ve işlemler belirlenmelidir. Kuruluşun yerine getirmekle yükümlü olduğu yasal şartları nasıl karşılayacağı bir prosedürle açıklanmalıdır. Her düzey ve faaliyet için İSG hedefleri belirlenmelidir. Hedefleri yakalamak için bir İSG Yönetim Programı hazırlanmalıdır.

4.3.1. Kaza Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü için Planlama.
4.3.2. Yasal ve Diğer Şartlar.
4.3.3. Hedefler.
4.3.4. İSG Yönetimi Program(lar)ı.

4.4. Uygulama ve İşletim

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda en büyük sorumluluk üsk yönetimindir. Kuruluşta iki yönlü iletişim sağlanmalıdır. Risk altındaki her personel İSG çalışmalarına katılmalıdır. İSG çalışmaları kayıt edilmelidir. Kuruluş, kontrol ve önlemleri, alınması gereken yerlerdeki risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlamalıdır. Kuruluş, acil durumlara hazırlık ve harekete geçme için planlara sahip olmalıdır.

4.4.1. Yapı ve Sorumluluk.
4.4.2. Eğitim, Bilinç (Farkında olmak) ve Yeterlilik.
4.4.3. İstişare ve İletişim.
4.4.4. Dökümantasyon.
4.4.5. Dökümantasyon ve Veri Kontrolü.
4.4.6. Çalıştırma Kontrolü.
4.4.7. Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler.


4.5. Kontrol Etme ve Düzeltici Faaliyetler

İSG performansı düzenli bir şekilde izlenmeli ve ölçülmelidir. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmalıdır. Önerilen tüm önleyici ve düzeltici faaliyetler uygulamaya geçmeden önce risk değerlendirme yöntemi ile incelenmelidir. Tüm kayıtlar belirli süre korunarak saklanmalıdır. İSG yönetim sistemi belirli aralıklarla iç tetkike tabi tutulmalıdır.

4.5.1. Performans Ölçümü ve İzleme.
4.5.2. Kazalar, Vak'alar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet.
4.5.3. Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi.
4.5.4. Tetkik.


4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kuruluşun üst yönetimi İSG sistemini belirli aralarla gözden geçirerek uygunluk, yeterlik ve etkinliğinin devamını sağlamalıdır.