TETKİK GÖREVLİSİ TAAHHÜTNAMESİ

TETKİK GÖREVLİSİ  TAAHHÜTNAMESİ

1. Genel Profesyonellik

·        Tetkik görevlisi, görevini her zaman hukuka bağlı, doğruluk ve dürüstlük içerisinde uygulayacak, kişisel bağlantıları bir kenara bırakıp ister işvereni, ister müşterisi veya kuruluşun müvekkili olsun, sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara her zaman profesyonel iş ilişkileri çerçevesinde davranacaktır.
  Tetkik görevlisi, kendi profesyonel yeterliliğini geliştirmek için sürekli gelişime açık olacak  ve kendi alanıyla ilgili güncel düşünce ve gelişmelerden haberdar olacaktır.
  Tetkik görevlisi, TSE-PBM tarafından konulan kurallarda değişen öğeler olduğu takdirde, yenilenen kurallara uygun olarak gereken değişiklikleri yapacaktır. 

2. Kamuya Karşı Sorumluluk

·        Tetkik görevlisi, sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili konularda kamunun yararını gözeterek  gerekli tüm önlemleri alacaktır. 

3. Mesleki Sorumluluk

·        Tetkik görevlisi, mesleğinin itibar ve saygınlığını korumak için her zaman gerekli titizliği gösterecektir.

·        Bütün tanıtım ve reklamlar doğru, kanuni, dürüst, yanıltıcı olmayan ifadeler içerecek ve diğer profesyonel hizmetlerle karşılaştırma yapılmayacaktır. 

4. Müşteri ve İşverene Karşı Sorumluluk

·        Tetkik görevlisi, yazılı bir mutabakat olmadan ve potansiyel çalışma ile ilgili bütün tarafların anlaşması sağlanmadan  hiç bir görevlendirmeyi kabul etmeyecektir.

·        Tetkik görevlisi, uzmanlık ve becerisine uygun olmayan konularda bilerek görev almayacaktır.

·        Tetkik görevlisi, bilgi edinilen ilgili tarafların rızası ve kanuni gerekler dışında gizliliği hassasiyetle koruyacaktır.

·        Tetkik görevlisi, görevini icra ederken edindindiği bilgileri kendisinin yada üçüncü tarafların avatajına uygunsuz olarak kullanmayacaktır.

·        Tetkik görevlisi, bir işveren veya tetkik edilen tarafın bir konuda bilgi veya tecrübe yokluğunu kendi çıkarına kullanmayacaktır.

·        Tetkik görevlisi, herhangi bir uyarı, bilgi saklama vs. durumunda işverene/tetkik edilen   tarafa  profesyonel olarak objektif, yerinde ve zamanında uyarıda bulunacaktır.

·        Tetkik görevlisi, her zaman sözleşmelerin ve finansal düzenlemelerin yürürlükteki kanuni düzenlemelere uygun olmasını ve ilgili tüm taraflarla  ilişkilerin korunmasını temin edecek şekilde mali dürüstlük içinde davranacaktır. 

5. Astlarına Karşı Sorumluluk

·        Tetkik görevlisi, birlikte çalıştığı kişiler ile profesyonel bir diyalog kuracak ve onların mesleki yeterliklerini geliştirmelerini teşvik edecektir. 

6. Beraberindeki Tetkik Görevlilerine Karşı Sorumluluk

·        Tetkik görevlisi, diğer ekip  üyesinin/üyelerinin görevini yaparken objektif delile dayanmayan, gerçekçi olmayan eleştirilerini ilgili taraflara açıklama konusunda dikkatli olacaktır.

·        Tetkik görevlisi, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal eden tetkik görevlisi hakkında işveren ve TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü'ne bilgi verecektir. 

7. Güçlük ve İkilemler

·        Tetkik görevlisi, anlaşmazlık olduğunda, mümkün olabildiğince sorunları müzakere ederek ve temel profesyonel değerleri dikkate alarak, açıklık, doğruluk, insan onuruna saygı, güvenilirlik ve itibar gibi kriterleri dikkate alarak çözüme ulaşacaktır. 

8. Mali Sorumluluk

·        Tetkik görevlisi, teknik, profesyonel veya ticari kararlarını uygun olmayan tarzda etkileyebilecek şekilde hiçbir mali veya diğer materyali teklif/talep etmeyecek, vermeyecek, almayacak ve sözleşmede belirtilen dışında  ilave üçüncü taraf ücreti veya komisyonu talep etmeyecektir.

·        Tetkik görevlisi, bir görevlendirme için kanuni olarak bağlayıcı sözleşme yapmadan önce, müşteriye ücretlerle ilgili yazılı tahmini bilgileri sağlayacak veya anlaşılan durumlar dışında kesin rakamın sonra ortaya çıkacağını ve maksimum olabilecek rakamları belirterek müşteriyle mutabakata varacaktır.

·        Ödemelerin hizmet verilmeden önce yapıldığı veya paranın Tetkik görevlisine verilmediği durumlarda, müşterinin mali yönden yükümlülükleri (faiz) için gerekli düzenlemeler ilgili sözleşmede yapılacaktır. 

9. İlaveHükümler

·        Belgelendirilmiş herhangi bir uzmanın kişisel bilgilerinde  veya haberleşme bilgilerinde (ev adresi iş adresi, telefon numarası, vs.) herhangi bir değişiklik olması durumunda, o kişi TSE-PBM'ye 15 gün içinde haber verecektir.

·        Herhangi bir aday kategorisi için belgelendirilmiş bir uzman, deneyim şartlarını tamamladıktan sonra ilgili TSE ve EOQ kategorisine yeniden sınava gerek olmadan geçebilir.

·        Belgelenen personel, bu taahhütnameyi imzalaması ile birlikte taahhütname maddelerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Taahhütnamade belirtilen hususlara uyulmaması durumunda Personel Belgelendirme Komisyonu 'nun kararı doğrultusunda Tetkik Görevlisi Belgesi iptal edilir.

BEYANNAME

TSE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİNDEN YUKARIDAKİ TETKİK GÖREVLİSİ TAAHÜTNAMESİNİ ALDIM VE OKUDUM VE BURADA İÇERİĞİNE TAMAMEN UYACAĞIMI BEYAN EDERİM.

İSİM               : BİLGİN CANDEMİR…IT-00025………………

KİMLİK        :……”…………”……………………………………

ADRES          : ……”…………”……………………………………

TARİH           : …17.09.2004……………………………………...

  İMZA             : …İMZA…………………………………………….

 

 

 

 

sayfa başı >>