Genelge 

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para

Cezalarına İlişkin Genelge

(2006/2)

             2872 sayılı Çevre Kanununda düzenlenen para cezaları 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile 1430 katına çıkarılmıştır.

             5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin (7) numaralı fıkrasına göre idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.

             18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 353 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 olarak tespit edilmiştir.

             Buna göre 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası miktarı ilişikteki cetvelde gösterilmektedir.

             İdari para cezalarına karşı 5326 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuruda bulunulabilecektir.

             Tebliğ olunur.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU’NA GÖRE TATBİKİ GEREKEN
İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL

 

 

Hakkında para cezası tatbik edilecek suçların Çevre Kanunu’ndaki tarifleri

 

 

Hakkında para cezası tatbik edilecek failler

 

 

İhlal

edilen

Kanun maddesi

 
 
Tatbik edilen

ceza maddesi

 

 

Kanundaki

 para cezası

miktarı    

 TL

01/01/2006

Tarihinden İtibaren Uygulanacak

Ceza miktarı  (YTL)

 

1-a) 8 inci maddenin birinci fıkrasındaki yasağa uymayanlar; (Her türlü atık ve artığın, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.)

-Gerçek Kişiler

8/1

20/a

100.000

157, 00

 

-Kuruluş ve İşletmeler

8/1

20/a-20/son

300.000

471, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

8/1

20/a-20/son

500.000

785, 00

 

1-b) 8 inci maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü, yetkili mercilerce usulüne göre yapılan bildirime rağmen yerine getirmeyenler; (Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.)

- Gerçek Kişiler

8/2

20/a

500.000

785, 00

 

- Kuruluş ve İşletmeler

8/2

20/a-20/son

1.500.000

2.355, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

8/2

20/a-20/son

2.500.000

3.925, 00

 

2- Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım esaslarına aykırı davranmak suretiyle 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlar; (Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararına uygun olarak tesbit edilen koruma alanları ve kullanım esaslarını belirleyen yönetmeliklere aykırı olarak aşırı ve yanlış kullanım, her türlü çöp ve atıkların yurt dışından getirilmesi nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır.)

-Gerçek Kişiler

9/2

20/b

100.000

157, 00

 

-Kuruluş ve İşletmeler

9/2

20/b-20/son

300.000

471, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

9/2

20/b-20/son

500.000

785, 00

 

3- Yönetmelikle belirlenen sınırlamalara uymamak suretiyle 13 üncü madde aykırı davranışta bulunanlar; (Havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve kullanımında çevre korunması esasları dikkate alınır. Bu tür maddelerin üretim, ithal, taşıma, depolama ve kullanımına ilişkin sınırlamalar yönetmelikle belirlenir.)

-Gerçek Kişiler

13

20/c

1.000.000

1.570, 00

-Kuruluş ve İşletmeler

13

20/c-20/son

3.000.000

4.710, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

13

20/c-20/son

5.000.000

7.850, 00

 

4- 14 üncü maddeye aykırı davranışta bulunan ve önlemleri almayanlar; (Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikle belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınır.)

-Gerçek Kişiler

14

20/d

50.000

78, 00

-Kuruluş ve İşletmeler

14

20/d-20/son

150.000

235, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

14

20/d-20/son

250.000

392, 00

 

5-a) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyenler; (Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya sistemleri kurulup işletmeye hazır hali getirilmedikçe, kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmez.)

-Kuruluş ve İşletmeler

11/1

21/a

1.000.000

1.570, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

11/1

21/a-21/son

   3.000.000

4.710, 00

 

5-b) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki önlemleri almayanlar; (Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile yükümlü kuruluşlar da bu işlemelerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar.)

-Kuruluş ve İşletmeler

11/3

21/a

500.000

785, 00 

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

11/3

21/a-21/son

1.500.000

 

2.355, 00

 

6- 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenler; (İşletme izni alarak faaliyete geçen herhangi bir kurum, kuruluş ve işletme, faaliyetlerinde değişiklikler yapmayı ve tesisini büyütmeyi planladığında girişimlerini önceden mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle yükümlüdür.)

-Kuruluş ve İşletmeler

11/2

21/b

300.000

471, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

11/2

21/b-21/son

900.000

1.413, 00

 

7- 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayanlar; (Kuruluş ve işletmeler faaliyetlerinin denetlenmesi için kullandıkları yakıtın ve çıkardıkları atık ve artıkların özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak belirlemek, bu hususu belgelemekle ve bunları Çevre Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler.)

 

-Kuruluş ve İşletmeler

12/2

21/c

500.000

785, 00

 

-213 sayılı VUK’nun 182 nci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutması gereken kuruluş ve işletmeler

12/2

21/c-21/son

1.500.000

2.355, 00

 

8- Bütün sahillerimizde, karasularımız ve içsularımız olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerimiz, tabii ve suni göllerimiz ile akarsularımızda 8 inci maddenin birinci fıkrasındaki kirletme yasağına uymayanlardan;

a) Balast tahliyesi yapan tankerler

1000 (dahil) gros tona kadar olanlar

22/a

22/a

5.000.000

7.850, 00

1000 ila 5000 (dahil) gros ton arasındakiler

22/a

22/a

10.000.000

15.701, 00

 

5000 gros tondan fazla olanlara:

22/a

22/a

50.000.000

78.507, 00

 

b) Tankerler dahil diğer gemilerden, her türlü atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlar

18 (dahil) ila 1000 (dahil) gros ton arasındakiler

22/b

22/b

5.000.000

7.850, 00

 

1000 gros tondan fazla olanlar

22/b

22/b

10.000.000

15.701, 00

 

c) Denizi kirleten veya sintine basan (iki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin eksoz kirletmeleri hariç) deniz vasıtaları

18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan deniz vasıtaları

22/c

22/c

300.000

471, 00

 

9 — Çevre Kanunu’nun 23 üncü maddesine göre; anılan Kanun’un 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezaları “bir” katı artırılarak uygulanır.

10 — Çevre Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre; “Cezalar doğrudan doğruya mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.”

Ancak, 22 nci maddede gösterilen cezalar:

a) Büyükşehir belediye hudutları içinde kalan sahillerimiz, boğazlarımız ile liman ve körfezlerimizde; göl ve akarsularımızda cezalar büyükşehir belediye başkanlıkları tarafından verilir. Cezayı derhal ve def’aten ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler, diğer deniz vasıtaları seyrüsefer ve faaliyetten men olunur.

b) Büyükşehir belediyelerinin hudutları dışında kalan denizlerimizde cezalar doğrudan doğruya sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarınca verilir. Cezayı derhal ve def’aten ödemeyen gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın ve uygun limana götürülerek savcılığa teslim edilir ve bu gemiler hakkında (a) fıkrasında belirtilen hususlar uygulanır. Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak, durum en yakın sahil il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.

c) Büyükşehir belediye hudutları dışında kalan yerlerde yapılan kirletmeler ile deniz, liman, bütün göl ve akarsulara yapılan kirletmeler için mülki amirlerin ceza verme yetkileri saklıdır. Gerekli denetimi yukarıdaki esaslara uygun olarak yaparlar.

11 — Bu cezalar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve bu Kanun uyarınca 16.12.2005 tarih ve 26025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 437 No’lu Tahsilat Genel Tebliği ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir